MOKYKLOS MISIJA IR VIZIJA

Mokyklos misija

„Teikti pradinį, pagrindinį, vidurinį, specialųjį išsilavinimą, ikimokyklinio ugdymo, socialines, edukacines, sveikatos priežiūros, reabilitacines paslaugas didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ir vaikams.“

Mokyklos vizija

„Greta kokybiško valstybės švietimo politikos įgyvendinimo kuriama šiuolaikiniais pedagogikos, reabilitacinės medicinos, socialinės psichologijos pasiekimais ir informacinių technologijų taikymu grįsta edukacinė aplinka, užtikrinanti visapusišką asmenybės raidą didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ir vaikams.“

Prioritetai

Mokinių popamokinio užimtumo, dienos socialinės globos teikiamų paslaugų organizavimo modelio pertvarkymas, pritaikant jį sėkmingam mokinio ir jo šeimos poreikių tenkinimui, efektyvios socialinės pagalbos teikimui bei jų socialinio saugumo užtikrinimui.