Švietimo pagalba

Psichologo teikiamos paslaugos

Mokyklos psichologas pagal poreikį konsultuoja mokinius, jų tėvus ir mokytojus. Atlieka psichologinį įvertinimą, tyrimus ir psichologinį švietimą pagal savo kvalifikaciją ir mokyklos poreikius. Pagal profesinę kompetenciją pateikia psichologinio įvertinimo išvadas ir rekomendacijas tėvams, mokytojams ir mokyklos vadovui. Psichologas stebi ugdymo proceso vyksmą, išryškėjus problemoms teikia rekomendacijas veiklos korekcijai.

Logopedo teikiamos paslaugos

Mokyklos logopedas tiria visų mokinių kalbą ir išsiaiškina jų turimus kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus. Teikia korekcinę pagalbą kalbos sutrikimų turintiems mokiniams. Konsultuoja mokinių tėvus ir mokytojus kaip mokyti mokinius pagal specialiąsias programas. Stebi mokinius pamokose ir papildomo ugdymo metu.

Specialioji pedagogė

Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiesiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, kompleksinių sutrikimų, ribotą intelektą. Specialiųjų poreikių vaikams veda individualias ir grupines pratybas, padeda įsisavinti ugdymo programą, užpildyti žinių spragas, lavinti gebėjimus ir sutrikusias funkcijas. Bendradarbiauja su mokytojais sudarant modifikuotas ir adaptuotas Bendrąsias dalyko programas,

teikia metodinę pagalbą, parenkant darbo su vaikais metodus ir būdus. Konsultuoja tėvus. Kaupia informaciją apie kiekvieno specialiųjų poreikių moksleivio specialiuosius ugdymosi poreikius, turimų įgūdžių ir pasiekimų lygį.

Socialinis pedagogas

Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas. Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą. Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką. Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams. Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę. Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą. Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą. Rengia prevencines ir kitas programas, inicijuoja jų vykdymą rengia ataskaitas. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą. Atstovauja ir gina vaikų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose. Kartu su klasių vadovais, kitais mokytojais rūpinasi vaikų socialinių, gyvenimiškųjų įgūdžių ugdymu. Lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės vadovas neturi tam galimybių.