Prašymų pateikimo tvarka

Priėmimas į gimnaziją 2019 metais

Į 1 -12 bendrojo lavinimo klases, 1-10 lavinamąsias klases priimami mokytis 7-20 metų amžiaus vaikai ir mokiniai.

Planuojama priimti iki 12 mokinių į pirmąsias, specialiąją ir lavinamąją klases. Norintys mokytis kitose klasėse mokiniai priimami į esančias laisvas vietas.

Į mokyklą priimami asmenys turintys: judesio ir padėties sutrikimų; neurologinių sutrikimų; įvairiapusių raidos sutrikimų; kompleksinę negalią, kuriems pedagoginiuose psichologiniuose centruose (pedagoginėse psichologinėse tarnybose) nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;

Kauno specialioji mokykla įgyvendina pradinio ugdymo, pradinio individualizuoto ugdymo, pagrindinio ugdymo, pagrindinio individualizuoto ugdymo, vidurinio ugdymo ir socialinių įgūdžių ugdymo programas.

Prašymų priėmimas vykdomas nuo 2019 kovo 7 d.

Prašymai priimami mokyklos raštinėje II-IV nuo 9 iki 12 ir nuo 14.30 iki 15.30 valandos.

Priėmimo komisijos posėdžiai ir mokinių priėmimas į mokyklą vyks 2019-05-02 ir 2019-06-06 nuo 10 iki 13 valandos. (Gerbiami tėveliai, prašome priėmimo komisijos posėdžio dieną atvykti kartu su vaiku).

 Deklaravusieji gyvenamąją vietą Kaune prašymus gali teikti internetu https://imokykla.kaunas.lt iki 2019-06-01.

Asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis, mokyklos direktoriui pateikia:

– prašymą (už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14–16 metų vaikas pats, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą);

– pažymą apie vaiko sveikatą (ligos istorijos išrašas forma 027a);

– skiepų paso kopiją arba išrašą iš jo;

– mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą (pateikiama papildomai pasibaigus mokslo metams);

– pedagoginio psichologinio centro (tarnybos) pažymą apie vaikui nustatytus specialiuosius ugdymosi poreikius;

– neįgalumo nustatymo pažymą (ir kopiją);

– specialiosios pagalbos (slaugos) poreikio nustatymo pažymą (ir kopiją);

– neįgaliojo pažymėjimą (ir kopiją) ;

– charakteristiką iš prieš tai lankytos ugdymo įstaigos;

– savivaldybės sudarytos komisijos duomenis ir išvadas bei rekomendacijas, vaikų teisių tarnybos pažymą, (jeigu vaikas našlaitis arba netekęs tėvų globos);

– 2 dokumentines fotonuotraukas.

Priėmimo į mokyklą sąlygos

Į bendrojo lavinimo 1-12  bei 1-10 specialiąsias ir lavinamąsias klases  priimami mokytis vaikai nuo  7 metų amžiaus ,  turintys judesio ir padėties sutrikimų ir/ ar neurologinių sutrikimų, ir/ ar įvairiapusių raidos sutrikimų bei turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Mokslo metų eigoje (išskyrus mokinių atostogas), mokiniai gali gyventi mokyklos bendrabutyje .  Mokyklos mokiniai, kuriems   nustatytas dienos socialinės globos poreikis, gali naudotis  dienos socialinės globos paslauga, apmokant pagal  asmens dienos socialinės globos teikimo ir sumokėjimo už dienos socialinės globos paslaugas Kauno specialiojoje mokykloje tvarkos apraše patvirtintus įkainius ir tvarką. (Tvarkos aprašas patvirtintas 2014-10-16 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-458. 

 Į mokyklą mokiniai priimami pateikę šiuos dokumentus:

– Tėvų ar globėjų prašymą; Gimimo liudijimą ir jo nuorašą, pasą (jei vaikui sukako 16 metų);

– Baigto mokslo pažymėjimą ir charakteristiką (jei vaikas mokėsi mokykloje);

– Medicininę formą 027a (ligos istorijos išrašas), ambulatorinių skiepijimų kortelę, f.063, profilaktinių skiepų formą;

– Sveikatos pažymą rugsėjo 1 dienai. MSEK (arba GKK – vaikui iki 16 m. amžiaus) pažymą apie neįgalumo  nustatymą;

– Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažymą;

– Savivaldybės sudarytos komisijos duomenis ir išvadas bei rekomendacijas,vaikų teisių tarnybos pažymą, (jeigu vaikas našlaitis arba netekęs tėvų globos);

– 2 fotonuotraukas 3×4.

Dokumentų išdavimo tvarka:

Mokinio pažymėjimai, pateikus mokinio nuotrauką, išduodami per 7 darbo dienas. Prašome kreiptis į klasių ar grupių auklėtojus.

Pateikus prašymą, pažymos išduodamos per 10 darbo dienų.

Prašymai pradėti mokytis 2018-2019 m. m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt/ nuo 2019 m. kovo 7 d. 12 valandos. Prašymų padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui. Popieriniai prašymai priimami nuo tos pačios dienos mokyklos raštinėje.

Uždaryti