Prašymų pateikimo tvarka

Priėmimas į gimnaziją 2019 metais

Į 1 -12 bendrojo lavinimo klases, 1-10 lavinamąsias klases priimami mokytis 7-20 metų amžiaus vaikai ir mokiniai.

Planuojama priimti iki 12 mokinių į pirmąsias, specialiąją ir lavinamąją klases. Norintys mokytis kitose klasėse mokiniai priimami į esančias laisvas vietas.

Į mokyklą priimami asmenys turintys: judesio ir padėties sutrikimų; neurologinių sutrikimų; įvairiapusių raidos sutrikimų; kompleksinę negalią, kuriems pedagoginiuose psichologiniuose centruose (pedagoginėse psichologinėse tarnybose) nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;

Kauno specialioji mokykla įgyvendina pradinio ugdymo, pradinio individualizuoto ugdymo, pagrindinio ugdymo, pagrindinio individualizuoto ugdymo, vidurinio ugdymo ir socialinių įgūdžių ugdymo programas.

Prašymų priėmimas vykdomas nuo 2019 kovo 7 d.

Prašymai priimami mokyklos raštinėje II-IV nuo 9 iki 12 ir nuo 14.30 iki 15.30 valandos.

Priėmimo komisijos posėdžiai ir mokinių priėmimas į mokyklą vyks 2019-05-02 ir 2019-06-06 nuo 10 iki 13 valandos. (Gerbiami tėveliai, prašome priėmimo komisijos posėdžio dieną atvykti kartu su vaiku).

 Deklaravusieji gyvenamąją vietą Kaune prašymus gali teikti internetu https://imokykla.kaunas.lt iki 2019-06-01.

Asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis, mokyklos direktoriui pateikia:

– prašymą (už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14–16 metų vaikas pats, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą);

– pažymą apie vaiko sveikatą (ligos istorijos išrašas forma 027a);

– skiepų paso kopiją arba išrašą iš jo;

– mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą (pateikiama papildomai pasibaigus mokslo metams);

– pedagoginio psichologinio centro (tarnybos) pažymą apie vaikui nustatytus specialiuosius ugdymosi poreikius;

– neįgalumo nustatymo pažymą (ir kopiją);

– specialiosios pagalbos (slaugos) poreikio nustatymo pažymą (ir kopiją);

– neįgaliojo pažymėjimą (ir kopiją) ;

– charakteristiką iš prieš tai lankytos ugdymo įstaigos;

– savivaldybės sudarytos komisijos duomenis ir išvadas bei rekomendacijas, vaikų teisių tarnybos pažymą, (jeigu vaikas našlaitis arba netekęs tėvų globos);

– 2 dokumentines fotonuotraukas.

Uždaryti
Skip to content