Konsultacijų tvarkaraštis sudarytas atsižvelgiant į mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius – daugiausiai dėmesio skiriant individualiam pedagogo ir vaiko ryšiui, poreikį patarti tėvams SUP mokinio ugdymo klausimais, mokomojo dalyko specifiką bei neprieštarauja 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 37.4, 59 ir 91 punktams. Pirmame stulpelyje nurodyta pirmoji mokinio pavardės raidė ir vardas, kituose – konsultacijų laikas ir mokomieji dalykai. Susisiekus mokytojo ir tėvų sutartu būdu, konsultuojami mokiniai ar jų tėvai mokymo(si) bei kitais klausimais, vedamos pratybos. Esant poreikiui, tvarkaraštis gali būti koreguojamas. Ugdymo turinys ir kita informacija skelbiami el. dienyne Tamo.