Nuo 2022 metų vasario 1 dienos iki spalio 31 dienos Kauno specialioji mokykla  kartu su partneriais iš Italijos Komiso G.Verga mokyklos įgyvendina Erasmus+ KA1 mobilumo projektą: “Įtraukiojo ugdymo galimybės ir iššūkiai” (angl. Opportunities and challenges of inclusive education). 

Projekto tikslas – susipažinus su tarptautine inkliuzinio ugdymo gerąja patirtimi, ją pritaikyti savo mokykloje ir taip gerinti mokinių formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę Kauno specialiojoje mokykloje.  

Projekto tikslas siejamas su mokyklos veiklos plano prioritetiniu uždaviniu – ugdyti pedagogų įtraukiojo ugdymo kompetencijas bei naujais Švietimo įstatymo pakeitimais dėl inkliuzinio ugdymo, kurie įsigalios 2024 m. rugsėjo 1d. Plėtojant inkliuzinį ugdymą, reikalinga susipažinti su tarptautine inkliuzinio ugdymo gerąja patirtimi, taikyti inovatyvius ugdymo ir problemų sprendimo metodus, kurie padės perorganizuoti ugdymo turinį, efektyviai įtraukiant į įvairias pamokas/veiklas įvairius gebėjimus turinčius mokinius.

Mobilumo veiklos

 1. Prisistatymas. Prisistatymo metu Italijos kolegos susipažins su inkliuzinio ugdymo situacija Lietuvoje. Bus pristatyta Kauno specialiosios mokyklos koncepcija. 
 2. Pamokų ir neformaliojo ugdymo veiklų stebėjimas. Prieš pradedant kiekvienos veiklos/pamokos stebėjimą, vyks pokalbis su pedagogais apie neformaliojo ugdymo turinį, įvairių metodikų pritaikymą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Stebėjimo metu bus pildomos įžvalgos. 
 3. Diskusija. Diskusijų metu aptarsime dalykų mokytojų, neformaliojo švietimo mokytojų bendradarbiavimo klausimus ir aktualijas. Mobilumo dalyviai susipažins su teisiniais dokumentais, reglamentuojančiais specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių formalųjį ir neformalųjį ugdymą. Taip pat bus aptartos inkliuzinio ugdymo strategijos, metodikos, informacinių technologijų panaudojimas. 
 4. Bendravimas, bendradarbiavimas su pedagogais, švietimo pagalbos specialistais, administracija. Bus aptartos mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo su kitų institucijų darbuotojais, patirtys. Mobilumo dalyviai supažindinti su metodine pagalba pedagogams, dirbantiems su specialiuosius ugdymosi poreikius turinčiais mokiniais. 

Projekto rezultatai ir laukiamas poveikis

Siekiant pokyčių mokykloje, planuojamos veiklos padės dalyviams įtraukti visus ugdymo proceso dalyvius – administraciją, mokytojus, mokinius, specialistus, pagalbinį personalą bei tėvus ir taip subrandinti nuolat besimokančią komandą. Dalyvių bendradarbiavimas, leis kryptingiau ir efektyviau praktikuotis bei mokytis veiksmingai dirbti, padėti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams realizuoti savo potencines galias, kurios sudarys sąlygas mokiniams pasireikšti, išbandyti savo idėjas, rodyti iniciatyvas ir tapti jiems aktyviais visuomenės nariais. Bus stiprinamas pedagogų profesionalumas, naujų kompetencijų įgijimas bei esamų efektyvinimas. Ugdant pedagogų įtraukiojo ugdymo kompetencijas, bus siekiama tobulinti mokytojų gebėjimą taikyti naujus mokymo, mokyklos ir kitų institucijų partnerystės ir ugdymo administravimo metodus. Dalyviai mokysis bendrauti ir bendradarbiauti su Europos šalių kolegomis.

Projekto įgyvendinimui mokykloje atrankos komisijos pasiūlyta ir direktoriaus įsakymu patvirtinta Erasmus+ KA1 mobilumo projekto darbo grupė, kurią sudaro:

 • Nerijus Lebednykas – neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas;
 • Gediminas Kaminskas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
 • Nomeda Ramaškaitė – specialioji pedagogė, auklėtoja;
 • Diana Zenkovienė – mokytoja;
 • Jonesa Drumstienė – mokytoja;
 • Jurgita Šukienė – socialinė pedagogė;
 • Kęstutis Vaškelevičius – auklėtojas, neformaliojo ugdymo mokytojas;
 • Asta Kazlauskaitė-Čepienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.