KAUNO SPECIALIOJI MOKYKLA
Mokyklos pagrindinė paskirtis - gimnazijos tipo specialioji mokykla judesio ir padėties sutrikimų turintiems mokiniams
KAUNO SPECIALIOJI MOKYKLA
Mokyklos kita paskirtis - pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams
KAUNO SPECIALIOJI MOKYKLA
Mokyklos pagrindinė paskirtis - gimnazijos tipo specialioji mokykla judesio ir padėties sutrikimų turintiems mokiniams

SKELBIAMAS MOKINIŲ PRIĖMIMAS

Į 1 -12 bendrojo lavinimo klases, 1-10 lavinamąsias klases priimami mokytis 7-20 metų amžiaus vaikai ir mokiniai.

Į mokyklą priimami asmenys turintys: judesio ir padėties sutrikimų; neurologinių sutrikimų; įvairiapusių raidos sutrikimų; kompleksinę negalią, kuriems pedagoginiuose psichologiniuose centruose (pedagoginėse psichologinėse tarnybose) nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;

Kauno specialioji mokykla įgyvendina pradinio ugdymo, pradinio individualizuoto ugdymo, pagrindinio ugdymo, pagrindinio individualizuoto ugdymo, vidurinio ugdymo ir socialinių įgūdžių ugdymo programas.

Prašymų priėmimas vykdomas nuo 2017 vasario 20 d.

Prašymai priimami mokyklos raštinėje II-IV nuo 9 iki 12 ir nuo 14.30 iki 15.30 valandos.

Priėmimo komisijos posėdžiai ir mokinių priėmimas į mokyklą vyks 2017-04-28 ir 2017-06-08 nuo 10 iki 13 valandos. (Gerbiami tėveliai, prašome priėmimo komisijos posėdžio dieną atvykti kartu su vaiku).

 

Asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis, mokyklos direktoriui pateikia:

· prašymą (už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14–16 metų vaikas pats, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą);

· pažymą apie vaiko sveikatą (ligos istorijos išrašas forma 027a);

· skiepų paso kopiją arba išrašą iš jo;

· mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą (pateikiama papildomai pasibaigus mokslo metams);

· pedagoginio psichologinio centro (tarnybos) pažymą apie vaikui nustatytus specialiuosius ugdymosi poreikius;

· neįgalumo nustatymo pažymą (ir kopiją);

· specialiosios pagalbos (slaugos) poreikio nustatymo pažymą (ir kopiją);

· neįgaliojo pažymėjimą (ir kopiją) ;

· charakteristiką iš prieš tai lankytos ugdymo įstaigos;

· savivaldybės sudarytos komisijos duomenis ir išvadas bei rekomendacijas, vaikų teisių tarnybos pažymą, (jeigu vaikas našlaitis arba netekęs tėvų globos);

· 2 dokumentines fotonuotraukas.

 

Informacija teikiama adresu : Apuolės g.11, LT-48303 Kaunas, tel.363047, 361843, www.kvp.lt.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Zita Martinkėnienė

laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas

 

Mokinių priėmimo tvarka

ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO

KAUNO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS ASMENŲ PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO, LAVINAMĄSIAS IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO KLASES 2017 M. KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

Kauno miesto Socialinių paslaugų skyrius gavo iš Neįgaliųjų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos LR Vyriausybės patvirtintą programą, pagal kurią rengiama priemonė, kad 2017 m. šeimoms, auginančioms vaikus su sunkia negalia, stiprinant jų saugumą pritaikys būstą ir gyvenamąją aplinką iš valstybės lėšų.

Departamento duomenimis tvarkos aprašas bus patvirtintas artimiausiu metu apie birželio mėn. ir tik tada galėsime priimti prašymus. Atkreipiame dėmesį , kad ši priemonė vienkartinė ir bus taikoma tik 2017 m. metais, tai puiki pagalba ir parama šeimoms auginančioms vaikus su sunkia proto negalia.

 

Kauno miesto savivaldybės meras skelbia:

Nuo 2017 m. gegužės 11d. iki 2017 m. birželio 20d. konkursą Kauno specialiosios mokyklos vadovo pareigoms eiti. Atranka 2017m. birželio 29d.

Daugiau informacijos www.kaunas.lt

 

KVIEČIAME DALYVAUTI RESPUBLIKINĖJE MOKYTOJŲ IR SPECIALIŲJŲ UGDYMO(SI) POREIKIŲ MOKINIŲ APLINKOS APSAUGOS ŠVIETIMO KONFERENCIJOJE ,, RŪPINKIS SAVIMI IR SAVO APLINKA“.

Nuostatai

Gerbiami pedagogai,

Pastaruoju metu visuomenėje kilo nerimas dėl internetinėje erdvėje pasirodžiusios informacijos apie savęs žalojimą ir savižudybes skatinančius „žaidimus“ įvairiais pavadinimais, pvz., „Mėlynasis banginis“, „Pažadink mane 4.20“. Iš tiesų tai nėra jokie žaidimai, o nusikalstama veika. Mūsų žiniomis šiuo metu padaugėjo paauglių savęs žalojimo atvejų. Dalis jų gali būti išprovokuoti minėtų „žaidimų“. Specialistai, dirbantys psichologinių krizių ir savižudybių prevencijos srityje, rekomenduoja:

atkreipti dėmesį į pasikeitusius vaiko psichologinę būseną ir elgesį, pasisakymus (liūdnas, suirzęs, abejingas, piktas, įsitempęs ir pan., tapo labiau atsiribojęs nuo bendros klasės veiklos, mažiau domisi anksčiau svarbiais dalykais... );

stebėti ar odos paviršiuje nėra įvairių formų pjautinių pažeidimų, sutvarstymų rankų srityje;

atkreipti dėmesį jei mokinys pradėjo praleidinėti pamokas, arba vėluoja į pirmąsias pamokas,atrodo nepailsėjęs, mieguistas;

atkreipti dėmesį į vaiko piešinius ir turimas nuotraukas;

kilus įtarimui, kad vaikas dalyvauja „žaidime“, pasitarti su mokyklos psichologu, socialiniu pedagogu, administracija;

ramiai išklausyti mokinį, pranešusį apie save žalojančius ar į „žaidimą“ įsitraukusius bendramokslius, padėkoti jam ir pasakyti, kad teisingai pasielgė pasidalinęs informacija;

mokiniams užklausus apie „žaidimą“, pasakyti: „Tai nėra jokie žaidimai (-as), o nusikalstama veika. Sužinojęs, kad bendramokslis įsitraukęs į „žaidimą“ ar žaloja save, būtinai turi apie tai pasakyti suaugusiajam – tėvams ar klasės auklėtojui“;

mokiniui pranešus, kad jis įsitraukia į „žaidimą“ ar žaloja save, išlikti ramiam, išklausyti jį, nepalikti vieno ir nedelsiant pranešti mokyklos administracijai.

Atidžiai perskaitykite rekomendacijas, pateiktas informacijoje tėvams. Naudokitės jomis pokalbiuose su tėvais. Susidūrę su bet kokia informacija apie minėtą „žaidimą“, keliančia grėsmę mokinio sveikatai ar gyvybei, mokytojai nedelsdami turi pranešti mokyklos administracijai. Administracija apie tai turi pranešti mokinio tėvams ir policijai. Atkreipiame dėmesį, kad labai svarbu kalbėtis su mokiniais, išklausyti juos, skatinti vaiką dalintis mintimis ir jausmais, susidūrus su sunkumais, padrąsinti paprašyti pagalbos.

Verta perskaityti apie vaikų savęs žalojimą:

Savęs žalojimas

Informaciją parengė: Vilniaus PPT, SPPC, Vaikų linija, VPSC Svižudybių prevencijos biuras

Gerbiami tėveliai,

Pastaruoju metu visuomenėje kilo nerimas dėl internetinėje erdvėje pasirodžiusios informacijos apie savęs žalojimą ir savižudybes skatinančius „žaidimus“ įvairiais pavadinimais, pvz., „Mėlynasis banginis“, „Pažadink mane 4.20“. Iš tiesų tai nėra jokie žaidimai, o nusikalstama veika.

Mūsų žiniomis šiuo metu padaugėjo paauglių savęs žalojimo atvejų. Dalis jų gali būti išprovokuoti minėtų „žaidimų“.
Specialistai, dirbantys psichologinių krizių ir savižudybių prevencijos srityje, rekomenduoja:

atkreipti dėmesį ir domėtis, su kuo vaikas bendrauja internete ir socialiniuose tinkluose, stebėti vaiko socialinių tinklų paskyras ir grupes, kuriose jis yra užsiregistravęs;
atkreipti dėmesį ir domėtis, kokią medžiagą vaikas viešina internete;
pagal galimybes, nustatyti „tėvų kontrolės“ funkcijas visuose vaiko naudojamuose įrenginiuose;
stebėti vaiko psichologinę būseną;
stebėti ar odos paviršiuje nėra įvairių formų pjautinių pažeidimų;
atkreipti dėmesį, kad laiku (ar net anksčiau nei įprastai) nuėjęs miegoti, vaikas ryte sunkiai keliasi, atrodo nepailsėjęs;
atkreipti dėmesį į vaiko piešinius ir išsaugotas nuotraukas;
kilus įtarimui, kad vaikas save žaloja, kreipkitės pagalbos į mokyklos psichologą, socialinį pedagogą ar psichikos sveikatos centruose dirbančius specialistus - psichologą, psichiatrą.

Susidūrę su bet kokia informacija apie minėtą „žaidimą“, kuri kelia grėsmę Jūsų ar kurio nors kito vaiko sveikatai bei gyvybei, nedelsdami praneškite policijai.
Atkreipiame dėmesį, kad labai svarbu kalbėtis su vaiku, jį išklausyti, skatinti vaiką dalintis mintimis ir jausmais, susidūrus su sunkumais, padrąsinti paprašyti pagalbos.
Tėveliai, susidūrę su sunkumais nelikite vieni, drąsiai kreipkitės pagalbos:

Pagalbos galimybinių lentelė žiniasklaidos priemonėms

Verta perskaityti apie vaikų savęs žalojimą:

Savęs žalojimas

Informaciją parengė: Vilniaus PPT, SPPC, Vaikų linija, VPSC Svižudybių prevencijos biuras

Š. m. kovo 9d. (ketvirtadienį) 12.30 valandą mokyklos aktų salėje vyks KOVO 11-OSIOS, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas. Kviečiame dalyvauti visus moksleivius, pedagogus, mokyklos darbuotojus ir tėvelius.

Organizatoriai: Audronė Šalavkienė, Svetlana Gorovaja, Vida Mikalajūnienė, Jonesa Drumstienė, Danutė Saudargienė.

Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) žiniai. Informuojame, kad nuo 2017 m. vasario mėn. mokykloje atnaujintos kineziterapijos procedūros mokyklos baseine bei dalis fizioterapijos procedūrų.

Minėtas procedūras, pagal indikacijas skiria mokyklos gydytoja reabilitologė. Prašome suruošti vaikams reikalingas priemones procedūroms baseine: maudymosi aprangą, higienos priemones (muilą ar dušo želė, kempinę, rankšluostį).

Tėvai (globėjai, rūpintojai), kurių vaikai lanko tik pamokas, dėl procedūrų atlikimo laiko turi tartis asmeniškai su procedūras atliekančiais specialistais.

 

Medicinos skyriaus administratorė

Jurgita Bukauskienė

Mielai kviečiame apsilankyti Kauno specialiosios mokyklos mokinių piešinių parodoje Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje, meno leidinių skaitykloje (Radastų g. 2).

Paroda veiks iki sausio 21 d. 

plakatas

Mokinių tėvelių ir globėjų dėmesiui: Informuojame, kad mokykloje esančio baseino veiklą planuojama atnaujinti 2017 m. vasario mėn. Pagal indikacijas kineziterapijos procedūras baseine, bendrabutyje gyvenantiems ar dienos socialinės globos skyrių lankantiems mokiniams, skirs gydytoja reabilitologė.

Respublikinio specialiųjų ir specialiųjų lavinamųjų klasių mokinių foto nuotraukų konkurso ,, Vandens lašelio kelionė”, kuris vyko 2016 m. rugsėjo 19 d. – 2016 m. spalio 14 d. laureatai:

Raseinių specialioji mokykla – Kristina Linkutė, Rūta Laurinavičiūtė, Oksana Kaletkaitė.

Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla – Aistis Meškauskas, Faustas Zakroiskis, Gerardas Semonavičius.

Vilniaus ,,Pelėdos” pradinė mokykla – Martynas Kraujelis,

Joniškio ,,Saulės” pagrindinė mokykla – Lukas Steponas, Valentinas Jankauskas, Lukas Spalvys, Agnė Jasaitytė.

Kauno specialioji mokykla – Tautvydas Šliupas.

 

Informaciją pateikė mokytoja Vida Mikalajūnienė

Kauno Specialioji mokykla skelbia duonos ir pieno produktų pirkimo konkursą

Duonos produktų pirkimas

Priedas nr 1 Duonos produktų specifikacija

Priedas nr 2(Neleidžiami maisto priedai)

Pieno produktų pirkimas pagal 91 str.

 

Gegužės 18 d. ,,Smaltijos “ leidykloje buvo pristatyta knygelė ,,Mildutės kelionė į skaičių šalį“. Autoriai: J. Drumstienė, V. Mikalajūnienė, K. Danė, K. Baltušienė, A. Sabaliauskaitė.

Knygelė skirta tiek pedagogams, tiek tėvams ugdyti vaikus, turinčius didelių mokymosi sunkumų. Atlikdami įvairias užduotis mokiniai mokysis pažinti juos supančią aplinką, ugdysis sveikos gyvensenos įgūdžius. Taip pat jie mokysis sudaryti ir įtvirtinti 1 – 5 skaičių grafinį vaizdą, šiuos skaičius įvardyti ir parašyti, bus skatinami vieni su kitais bendrauti, reikšti emocijas ir jausmus. 

mildute

MOKINIŲ TĖVŲ DĖMESIUI

Mokykloje mokiniams (nemokamai ir be nukreipimų) teikiamos kineziterapijos, masažo, reabilitologo, pediatro paslaugos.

Tėvai,  norintys vaikams gauti pilną med. reabilitacijos paketą (sanatorinį), pateikia gydančio gydytojo siuntimą (informacija apie siuntimo gavimo tvarką teikiama medicinos sk.  procedūriniame kab.)

 

Mokiniams, gyvenantiems bendrabutyje kineziterapijos ir masažo paslaugas atlieka :

Kineziterapeutas A. Lapėnas (kab. Nr.117);

Masažuotoja J. Bukauskienė (kab. Nr.106).

 

Mokiniams, kuriems teikiama dienos socialinė globa, aukščiau minėtas paslaugas atlieka :

Kineziterapeutė J. Vileikienė (kab. Nr.105);

Kineziterapeutė N. Jodeškienė (kab. Nr.104);

Masažuotoja G. Moncevičienė (kab. Nr.105).

Visi aukščiau minėti kineziterapeutai veda vaikams individualius užsiėmimus baseine pagal reabilitologo rekomendacijas.

 

Kineziterapeutų ir masažuotojų darbo laikas :

Pirmadienį – ketvirtadienį – 11.00  - 19.00 val.

Penktadienį – 11.00  -  17.00 val.

 

Prašome gerb. tėvelių pastabas, pasiūlymus dėl gaunamų  medicinos paslaugų teikti el.paštu : Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., vyr. slaugos administratorei I. Ausiukaitienei (tel. 362911), neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus vedėjai J. Levickienei (tel. 381843).

 

Mokyklos direktorius

 

Dienos socialinės globos skyriaus paslaugų teikimo mokykloje trukmė

 Rūpinkis savimi ir savo aplinka 

 

 Dėl apmokėjimo už paslaugas 

 

 Padėka už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje "Atmintis gyva, nes liudija"

PRAŠYMAS-PARAIŠKA SOCIALINĖMS PASLAUGOMS GAUTI 
 

Partneriai