facebook_page_plugin
KAUNO SPECIALIOJI MOKYKLA
Mokyklos pagrindinė paskirtis - gimnazijos tipo specialioji mokykla judesio ir padėties sutrikimų turintiems mokiniams
KAUNO SPECIALIOJI MOKYKLA
Mokyklos kita paskirtis - pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams

SKELBIAMAS MOKINIŲ PRIĖMIMAS

Į 1 -12 bendrojo lavinimo klases, 1-10 lavinamąsias klases priimami mokytis 7-20 metų amžiaus vaikai ir mokiniai.

Į mokyklą priimami asmenys turintys: judesio ir padėties sutrikimų; neurologinių sutrikimų; įvairiapusių raidos sutrikimų; kompleksinę negalią, kuriems pedagoginiuose psichologiniuose centruose (pedagoginėse psichologinėse tarnybose) nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;

Kauno specialioji mokykla įgyvendina pradinio ugdymo, pradinio individualizuoto ugdymo, pagrindinio ugdymo, pagrindinio individualizuoto ugdymo, vidurinio ugdymo ir socialinių įgūdžių ugdymo programas.

Prašymų priėmimas vykdomas nuo 2017 vasario 20 d.

Prašymai priimami mokyklos raštinėje II-IV nuo 9 iki 12 ir nuo 14.30 iki 15.30 valandos.

Priėmimo komisijos posėdžiai ir mokinių priėmimas į mokyklą vyks 2017-04-28 ir 2017-06-08 nuo 10 iki 13 valandos. (Gerbiami tėveliai, prašome priėmimo komisijos posėdžio dieną atvykti kartu su vaiku).

Asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis, mokyklos direktoriui pateikia:

· prašymą (už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14–16 metų vaikas pats, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą);

· pažymą apie vaiko sveikatą (ligos istorijos išrašas forma 027a);

· skiepų paso kopiją arba išrašą iš jo;

· mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą (pateikiama papildomai pasibaigus mokslo metams);

· pedagoginio psichologinio centro (tarnybos) pažymą apie vaikui nustatytus specialiuosius ugdymosi poreikius;

· neįgalumo nustatymo pažymą (ir kopiją);

· specialiosios pagalbos (slaugos) poreikio nustatymo pažymą (ir kopiją);

· neįgaliojo pažymėjimą (ir kopiją) ;

· charakteristiką iš prieš tai lankytos ugdymo įstaigos;

· savivaldybės sudarytos komisijos duomenis ir išvadas bei rekomendacijas, vaikų teisių tarnybos pažymą, (jeigu vaikas našlaitis arba netekęs tėvų globos);

· 2 dokumentines fotonuotraukas.

Informacija teikiama adresu : Apuolės g.11, LT-48303 Kaunas, tel.363047, 361843, www.kvp.lt.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Zita Martinkėnienė

laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas

Mokinių priėmimo tvarka

ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO

KAUNO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS ASMENŲ PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO, LAVINAMĄSIAS IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO KLASES 2017 M. KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

Priėmimo į mokyklą sąlygos

Į bendrojo lavinimo 1-12  bei 1-10 specialiąsias ir lavinamąsias klases  priimami mokytis vaikai nuo  7 metų amžiaus ,  turintys judesio ir padėties sutrikimų ir/ ar neurologinių sutrikimų, ir/ ar įvairiapusių raidos sutrikimų bei turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Mokslo metų eigoje (išskyrus mokinių atostogas), mokiniai gali gyventi mokyklos bendrabutyje .  Mokyklos mokiniai, kuriems   nustatytas dienos socialinės globos poreikis, gali naudotis  dienos socialinės globos paslauga, apmokant pagal  asmens dienos socialinės globos teikimo ir sumokėjimo už dienos socialinės globos paslaugas Kauno specialiojoje mokykloje tvarkos apraše patvirtintus įkainius ir tvarką. (Tvarkos aprašas patvirtintas 2014-10-16 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-458. Aprašą galima peržiūrėti skyriuje „Mokyklos dokumentai – mokyklos tvarkos“). Į mokyklą mokiniai priimami pateikę šiuos dokumentus:

Tėvų ar globėjų prašymą; Gimimo liudijimą ir jo nuorašą, pasą (jei vaikui sukako 16 metų);

Baigto mokslo pažymėjimą ir charakteristiką (jei vaikas mokėsi mokykloje);

Medicininę formą 027a (ligos istorijos išrašas), ambulatorinių skiepijimų kortelę, f.063, profilaktinių skiepų formą;

Sveikatos pažymą rugsėjo 1 dienai. MSEK (arba GKK – vaikui iki 16 m. amžiaus) pažymą apie neįgalumo  nustatymą;

Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažymą;

Savivaldybės sudarytos komisijos duomenis ir išvadas bei rekomendacijas,vaikų teisių tarnybos pažymą, (jeigu vaikas našlaitis arba netekęs tėvų globos);

2 fotonuotraukas 3x4.

 

 

Partneriai