facebook_page_plugin
KAUNO SPECIALIOJI MOKYKLA
Mokyklos pagrindinė paskirtis - gimnazijos tipo specialioji mokykla judesio ir padėties sutrikimų turintiems mokiniams
KAUNO SPECIALIOJI MOKYKLA
Mokyklos kita paskirtis - pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams

Mokyklos veiklos kokybės savęs vertinimo. Ataskaita bendruomenei 2015-2016 

 

Mokyklos veiklos kokybės savęs vertinimo ataskaita bendruomenei 

 

 

Mokyklos veiklos įsivertinimas vykdomas remiantis LR Švietimo įstatymu, 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281, ir Švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl pritarimo bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijoms“, 2009 m. kovo 30 d. Nr. ISAK-607. Įsivertinime dalyvavo 47 darbuotojai. Mokyklos veiklos kokybės veiklą pedagogai, auklėtojai bei socialiniai darbuotojai vertino  pagal 5 sritis, naudodamiesi IQES online Lietuva instrumentais, remdamiesi rodiklių paaiškinimais, savo nuomone bei patirtimi pagal vertinimo lygių skalę.Per prieigos kodą pakviesti 64 darbuotojai. Iš viso atsakytų klausimynų – 75,4%.                               

 

Mokyklos programos įgyvendinimo probleminių klausimų aptarimai vyko, metodinio darbo grupėse, vertinant kasmetinius visų mokyklos veiklos sričių  kokybinius pokyčius. Įvykdytas pasirinktos veiklos srities giluminis nagrinėjimas ir savęs vertinimas.                 

 

Plačiojo  savęs vertinimo duomenys procentine išraiška pateikti diagramoje.

 

 

 

 

MOKYKLOS VEIKLOS SĖKMĖS ASPEKTAI

 

  • Mokykloje vyksta įvairūs tradiciniai renginiai (1.1.2.)

 

  • Nuosekliai vykdoma dalykų integracija,  padedanti visapusiškai tobulėti mokinio asmenybei ( 1.2.1.)

 

  • Ugdymo planai ir tvarkaraščiai  pritaikyti mokytis didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių mokiniams (2.1.2).

 

  • Plačiai taikomi tarpdalykiniai  ryšiai ir integracija ugdymo ir mokymosi procese (2.1.3.)

 

  • Vis daugiau mokinių dalyvauja šalies, regiono ir miesto konkursuose, įvairiuose projektuose (3.1.2.)

 

  • Sukurta bendroji rūpinimosi mokiniais politika (4.1.1.)

 

  • Mokiniams pagal jų konkrečius individualius specialiuosius poreikius padedama pasirinkti mokyklą  (profesiją) (4.4.2.)

 

  • Mokyklos vizija, misija, tikslai atitinka specialiosios mokyklos mokinių poreikius (5.1.1.)

 

  • Ugdymosi planai tinkamai pritaikomi individualiai, pagal didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių mokinių galias (5.1.3.).

 

PRIVALUMAI

TRŪKUMAI

TOBULINTINI MOKYKLOS PASIRINKTI ASPEKTAI 2015 – 2016 M.M.

2.5.1. Mokymosi poreikių nustatymas

1.4.1. Mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje

2.4.2. Mokėjimas mokytis

2.5.2. Mokymosi veiklos diferencijavimas

2.4.2. Mokėjimas mokytis

4.5.1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba mokantis

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai

4.5.1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba mokantis

4.2.1. Pagalba mokantis

5.2.1. Lėšų vadyba

4.2.3. Socialinė pagalba

4.3.1. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas

 

 

4.3.1. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas

 

GILUMINIO MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS SAVĘS VERTINIMO REZULTATAI

 

Vadovaujantis plačiojo mokyklos veiklos kokybės savęs vertinimo rezultatų duomenimis pasirinktas mokyklos veiklos problemų giluminis savęs vertinimas mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymo(2.4.2.) , tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalbos mokantis aspektu (4.5.1.).

 

Pasirinktų mokyklos veiklos rodiklių giluminio savęs vertinimo išvados grindžiamos darbo grupių surinktais duomenimis, derinant juos su plačiojo įsivertinimo analize. Tai išryškina pasirinktos mokyklos veiklos srities stipriąsias ir silpnąsias puses.

 

STIPRIOSIOS PUSĖS:

 

  • Ugdant  specialiųjų poreikių mokinius veiksmingai bendradarbiaujama su Pedagogine – psichologine tarnyba,  laiku nustatomi mokinių specialieji mokymosi poreikiai.

 

  • Ugdymo programos nuoseklios, suderintos dalykų ir pakopų lygmeniu, atitinkančios didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių poreikius ir interesus, sistemingai aptariamos mokytojų metodinėse darbo grupėse.

 

  • Mokyklos ugdymo planai atitinka bendruosius ugdymo planus, mokomųjų dalykų atsisakymų ir pasirinkimų tvarka – pakankamai lanksti, tvarkaraštis atitinka higienos reikalavimus.

 

  • Atsižvelgiant į didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymosi motyvaciją, jų gebėjimus ir galias, keliamus mokymosi siekius diferencijuojamas mokymo ir mokymosi turinys.

 

  • Organizuojamos prevencinės tikslinės akcijos, skatinančios didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių pozityvius elgesio pokyčius bei socializaciją.

 

  • Didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių socialinių problemų sprendimai beveik visada priimami dalyvaujant pačiam mokiniui.

 

  • Didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams, turintiems elgesio sutrikimų, emocinių problemų organizuojamos bendravimo įgūdžių ugdymo pratybos, teikiamos medicininės reabilitacijos paslaugos.

 

  • Mokiniai visuomet turi galimybę dalyvauti mokyklos ir miesto būrelinėje veikloje.

 

 

SILPNOSIOS PUSĖS:

 

  • Nepakankamai efektyvus mokinių mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymas.

 

  • Mokyklos bendruomenė menkai bendradarbiauja su vietos, miesto,šalies institucijomis.

 

  • Pasyvus mokyklos dalyvavimas visuomeninėje veikloje.

 

  • Nepakankama tėvų (globėjų, rūpintojų) pagalba mokantis.

 

 

REKOMENDACIJOS

 

  • Kurti   mokymosi aplinką,  pritaikytą mokymosi individualizavimui, aktyviam mokymui, tėvų, mokinių ir mokytojų  dialogui, optimaliam naujausių technologijų  panaudojimui ugdymo procese.

 

  • Tobulinti integruotos  veiklos organizavimo gebėjimus, inicijuoti mokytojų įsitraukimą į tarptautinius ir respublikinius kvalifikacijos projektus, kuriant didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams geros mokyklos veiksnius.

 

  • Skatinti mokytojų kvalifikaciją, orientuotą į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymosi kokybę, pamokos vadybos tobulinimą, inicijuoti gerosios patirties sklaidą.

 

  • Bendradarbiauti su tėvais siekiant efektyvesnės teikiamos tėvų (globėjų) pagalbos mokantis didelių ir  labai didelių specialiųjų poreikių mokiniams, papildyti teikiamos pagalbos metodikos struktūrą.

 

  • Tobulinti tėvų į(si)traukimo į vaikų ugdymą modelį.

 

  • Ieškoti įvairesnių tėvų ir mokinių informavimo bei mokytojų bendradarbiavimo formų.

 

  • Efektyvinti psichologinę pagalbą didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių mokiniams, skatinti juos pačius įvardinti tai kas jiems yra svarbu ne tik per individualias ar grupių konsultacijas, pokalbius, bet ir per įvairius prevencinius renginius, klasių diskusijas.

 

  • Tobulinti atskirų didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių mokinių pasiekimų vertinimą ir įsivertinimą, fiksavimo būdus ir formas.

 

  • Plėsti veiklą vietos bendruomenėje.

Skleisti teigiamą (tikslingą ir veiksmingą) informaciją apie mokyklą.

Partneriai